Wysoka jakość oraz jednorodność oferowanego materiału nasiennego odmian jest na bieżąco weryfikowana w naszym wewnątrzzakładowym laboratorium. Na bieżąco wykonujemy pobór prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego i prowadzimy dokumentację zrealizowanych badań i ich wyników. Badanie i ocenę materiału siewnego wykonujemy zgodnie z metodyką określoną przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA. W naszym laboratorium wykonujemy m.in. badania:

  • zdolności kiełkowania nasion;
  • oznaczanie wilgotności nasion;
  • masa 1000 nasion;
  • oznaczanie zawartości białka w nasionach;
  • oznaczanie zawartości tłuszczu w nasionach;
  • oznaczanie czystości nasion;
  • identyfikacja nasion innych gatunków w próbie badanej;

W celu utrzymania najwyższej jakości badań laboratoryjnych prowadzimy codzienną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań oraz uczestniczymy w zewnętrznych sprawdzianach jakości i kalibracji urządzeń.

Oferowany przez nas materiał weryfikujemy nie tylko w skali laboratoryjnej ale także w skali wielkoprzemysłowej przy wykorzystaniu profesjonalnej linii do czyszczenia i kalibracji nasion.

Dzięki wewnętrznemu systemowi badań i kontroli materiału możemy zagwarantować dostarczanie do współpracujących z nami gospodarstw produktów najwyższej jakości.